2007 nr 1

 

3 Kärlväxtfloran inom tidigare I5 övningsområde i Östersund – Lars-Åke Bäckström

12 Årets växt 2007, Linnea – Lars-Åke Bäckström

13 Efterlysning Norna, Calypso bulbosaBengt Petterson

15 Efterlysning Tallört, Monotropa hypopitysBengt Petterson, Lars-Åke Bäckström

16 Hittills funna Lövbergsarter – Bo Norell

19 Program 2007

 


 

2006 nr 2

 

3 Inventering av klådris, Myricaria germanica, i Jämtlands län 2006 – Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin

11 Florafynd 2006 – Bengt Petterson

13 Nya starrarter för Jämtland hittade i Aspås – Staffan Åström

14 Lilla rut – Bo Norell

 

 

2006 nr 1

 

3 Nye ordföranden har ordet – Bengt Petterson

4 Florafynd 2005 – Bengt Petterson

5 Frösöstarrens utbredning i Härke på Frösön – Lars-Åke Bäckström

8 Floraväktararter i Jämtlands län – Bengt Petterson

12 Rapportering av rödlistade arter – Lars-Åke Bäckström

13 Årets växt 2006 - majviva och fjällviva – Lars-Åke Bäckström

14 Leta vityxne i sommar – Bengt Petterson

15 Program 2006

 

 

2005 nr 2

 

3 Vegetationsbälten på Helagsfjället – Sven Kilander

7 Besksöta trivs i Jämtland – Ingvar Alkemar

8 Projekt brunkulla - bokslut – Carl-Olof Wetterhall

13 Besök i fjällträdgård – Börje Hammarsten

14 Mykologiveckan i Hamra, Härjedalen 14-20/8 2006 – Jan-Olof Tedebrand

16 Hittat i "Langes jämtländska flora"… – Staffan Åström

18 Gäddtjärnarna i Håsjö – Staffan Åström

 

 

2005 nr 1

 

3 Skogsfru, årets växt 2005 – Lars-Åke Bäckström

5 Vityxneinventering i Jämtlands län 2004 – Lisa Öberg

6 Vityxne inom Åre och Krokoms kommuner – Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin

7 Rödbläran Artikelregister 1988-2004

12 De vilda blommornas dag 2005

13 Brunkullan i Jämtland och Härjedalen - ekologi, populationsutveckling och skötselaspekter – Folke Björkbäck, Jim Lundqvist

23 Aktiviteter 2005

 

 

2004 nr 2

 

3 En vandrande vägkantsväxt - gulkämpar – Bo Norell

4 Pyramidbräckan Saxifraga hostiiBo Norell

4 Besök i fjällträdgård – Börje Hammarsten

5 Naturvårdstankar på 40-talet - brev från Helge Stenar till en vän – Helge Stenar

8 Jämtlands Botaniska Sällskap, JÄBS, verksamhetsberättelse 2004

10 Aktiviteter sommaren 2005

 

 

2004 nr 1

 

3 Ett exempel på kulturell floraspridning av idag – Göran Westerström

7 Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Strömsund 26-31 juli 2003 – Anders Delin

13 Återfinn några av Thorvald Langes växtlokaler från 30-talet! – Staffan Åström

15 De Vilda Blommornas Dag söndagen den 13 juni 2004

 

 

2003 nr 2

 

3 Jämtländska fynd av grenlav, Evernia mosomorpha – Fredrik Jonsson

4 Insamling och pressning av växter – Lars-Åke Bäckström

6 Inventeringar av rutor 2003 – Lars-Åke Bäckström

8 Program 2004

9 Florafestival på Naturhistoriska Riksmuseet 19-21 sep 2003 – Lars-Åke Bäckström

10 Samla åsstarr 2004 – Staffan Åström

12 Florafynd 2003

13 Carex pachystachya – nybestämd för Sverige – Staffan Åström

13 Grundkurs i blombestämning – Lars-Åke Bäckström

14 Lokala rödlistekandidater 2005, grovförslag till Länsstyrelsen i Jämtland – Staffan Åström

17 Två sällsynta kvastspikar funna i Jämtland – Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin

 

 

2003 nr 1

 

3 Vityxne, Pseudorchis albida, i Jämtland – Staffan Åström

6 Årets växt 2002, mosippan – Staffan Åström

10 Utdrag ur Rapport från Svenska Entomologmötet i Jämtland 28-30 juni 2002 – Johannes Bergsten mfl

14 Floraväkteriet i Jämtland - Härjedalen 2002 – Bengt Petterson

17 Grundkurs i blombestämning – Lars-Åke Bäckström

18 De Vilda Blommornas Dag

19 Program 2003

 

 

2002 nr 2

 

3 Fältmalört, Artemisia campestris, ny art för Härjedalen – Sven Jonsson

4 Grenlav, Evernia mosomorpha, funnen i södra Jämtland – Bo Norell

5 Tillfälliga gäster (malörtsambrosia, snärjmåra, nattskatta) – Lars-Åke Bäckström

6 Inventeringar i Kalls socken – Lars-Åke Bäckström

8 Florafynd 2002 – Bengt Petterson

9 Släktet kremlor (Russula) i orkidélandet - en lägesrapport – Jan-Olof Tedebrand

18 Borgsjöveckan 2003 - inbjudan till svamp- och färgintresserade – Siw Muskos, Hjördis Lundmark

 

 

2002 nr 1

 

3 Tuvbräcka, dvärghäxört, stickelfrö mm i mellersta Härjedalen – Anders Delin

6 Botaniska utflygter i sydvestra Jemtland och angränsande del af södra Trondheims amt sommaren 1889 – Mårten Elfstrand

9 Klådris - ny på rödlistan – Lars-Åke Bäckström

11 Gremeniella - talldödaren – Lars-Åke Bäckström

13 Florafynd 2001-2002

16 Medlemsförteckning JÄBS april 2002

19 Florautflykter säsongen 2002

 

 

2001 nr 2

 

3 En jämförande studie av tre olika inventeringsmetoder av kärlväxter – Ulrika Lundström

17 De vilda blommornas dag - 9 juni 2002 – Bo Norell

19 Landskapsfloratidskrifter är viktiga! – Anders Delin

 

 

2001 nr 1

 

3 Till minne av Nils Dahlberg – Carl-Olof Wetterhall

4 Vad en regnig sommar kan ställa till med – Ing-Marie & Staffan Åström

8 Erbjudande från Svenska Botaniska Föreningen

9 Floraväkteriet i Jämtland - Härjedalen 2000 – Bengt Petterson

10 Svedjenäva, Geranium bohemicum, i Bräcke kommun – Pär Hedberg

11 Skogsbeten - en studie i arternas sammansättning, spridning och frekvens. Utdrag ur länsstyrelserapport – Pär Hedberg

12 En sommarkvällspromenad längs Semsån – Lars-Åke Bäckström

13 Några intressanta fynd från Länsstyrelsens naturskogsinventering 2000 – Göran Eriksson

14 Ytterligare fynd 2000

15 Jämtlandsmaskros, Taraxacum crocodes - anonym och hotad – Lars-Åke Bäckström, Bengt Petterson, Staffan Åström

18 Växter från resan till Tröndelag - Lisbeth Berntsson, Staffan Åström

19 Exkursionsprogram 2001

 

 

2000 nr 2

 

3 Sorg!!! - efter en bortgången stor låsbräken – Staffan Åström

4 Bidrag till kännedom om svampfloran i silurområdet – Jan-Olof Tedebrand

5 Vandringar längs skogsbilvägar – Kjell Berglin

8 Artrikedomen på jämtländska gräsmattor – Staffan Åström

10 Knölvial, en udda bekantskap – Lars-Åke Bäckström

11 Florafynd 2000

11 Inventeringar sommaren 2000 – Lars-Åke Bäckström

14 Några tankegångar i samband med svampinventeringar 2000 – Lars Lundberg

18 Florafynd 2000 – Staffan Åström

 

 

2000 nr 1

 

3 Botaniska anteckningar under en på Kongl. Vetenskaps- Academiens bekostnad företagen resa till och i Jemtland, under sommaren år 1850 – R W Hartman

8 Blomstersommaren 1999, florafynd

9 Bokanmälan - Planter i Trondheim gjennom tusen år

9 Orebladet, medlemsblad för Tröndelagsavdelningen

10 Gulsippan – Ewa Ericsson

11 Saxat ur floratidskrifter, Skogsfrun – Håkan Olsson

12 JÄBS referensbibliotek

13 Samla växter till Flora Nordica

14 Floraexkursioner 2000

 

 

1999 nr 2

 

3 Bombmurklor och vinterskål – Kjell Berglin

4 Inventeringsläge för inventering enligt den s.k. rikstaxmodellen – Lars-Åke Bäckström

7 Hur återspeglas arternas utbredning i rikstaxmodellen – Staffan Åström

10 Växter i före detta grustag – Lars-Åke Bäckström

11 Ruderatväxter vid järnvägen i Östersund – Staffan Åström

13 Norna vid Gimån – Lars-Åke Bäckström

15 Utdrag ur Botaniska utflykter i sydvestra Jemtland och angränsande del af södra Throndheims amt sommaren 1889 – Mårten Elfstrand

17 Floran på Grönfjället - Krönavajje i norra Kalls socken – Staffan Åström

 

 

1999 nr 1

 

2 En botanisk förening bildad i Jämtland

3 Bidrag till kännedom om svampfloran i silurområdet – Jan-Olof Tedebrand

10 Spindlingar i en bondskog vid Borgen i Oviken – Karl Soop

12 Något om rödlistade marksvampar mm i kalkbarrskog – Lars Lundberg

18 Intressanta svampfynd 1998 – Lars Lundberg

19 Arter från svampkursen på Birka 21-23 aug 1998 – Lars Lundberg

20 Naturliga ängar och naturbetesmarker - en hotad biotop – Lars Lundberg

23 Program för Steget Före och Jämtlands Flora 1999

26 Botanister, gå på algjakt i sommar! – Roland Bengtsson

 1998 nr 2
1998 nr 1

1997 nr 3-4


1997 nr 1-21996 nr 3-4


1996 nr 2
1996 nr 1


1995 nr 2


1995 nr 1

1994 nr 3-4


1994 nr 2
1994 nr 11993 nr 41993 nr 2-3


1993 nr 1


1992 nr 4


1992 nr 3


1992 nr 2


1992 nr 1
1991 nr 41991 nr 3


1991 nr 21991 nr 1

1989-90 nr 41989-90 nr 31989-90 nr 21989-90 nr 1


1988 nr 3-4


1988 nr 2


1988 nr 1