Mötes- och exkursionsprogram

Jämtlands Flora


Jämtlands Botaniska Sällskap (JÄBS)  Kontakt: brunkulla@jamtflora.se

Aktiviteter 2020


Torsdag 19 mars 2020 kl 18:30, JÄBS Årsmöte klart

Plats: Studiefrämjandet, Storgatan 34, Östersund


Årsmötesförhandlingar enligt dagordning i utskickad kallelse.

Malin Fuchs, Naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen Jämtlands län, besöker oss för att informera om projektet "Grön infrastruktur". Det handlar om naturvårdsinsatser i ett helhetsperspektiv och ett geografiskt perspektiv i landskapsbilden..

Föreningen bjuder på fika.


--------------------------------------------------------------------------------------------


Måndag 30 mars 2020 kl 19:00, Uppstart floraväkteri inställt

Plats: Studiefrämjandet, Storgatan 34, Östersund


Några punkter för kvällen:

1 Resultat av 2019 års floraväkteri (Lars-Åke)

2 Prioriterade arter 2020 enligt önskemål från ArtDatabanken. (Arter har ännu inte bestämts) (Lars-Åke)

3 Gemensamma resor 2020. (Alla)

4 Övrig planering sommaren 2020. (Alla)


Föreningen bjuder på fika.

Alla är välkomna, såväl gamla trotjänare som nyfikna nybörjare.

Hör gärna av er även om ni inte har tid att komma på träffen.

(kontaktuppgifter till Lars-Åke och Staffan längre ner under rubrik Floraväkteri)


--------------------------------------------------------------------------------------


Söndag 14 juni 2020, De Vilda Blommornas Dag inställt

De Vilda Blommornas Dag arrangeras av Svenska Botaniska Föreningen. Under samma dag genomförs blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark inklusive Färöarna och Grönland.

JÄBS anordnar vandringar i Jämtland under dagen. Vandringen varar en eller ett par timmar. Vi rekommenderar klädsel efter väderleken och oömma skor. Ta gärna med fika eller frukt.


Årets vandringar:

Svenska Botaniska Föreningen (SBF) informerade 19/5 2020:

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19, måste SBF meddela att vi inte kommer kunna genomföra DVBD som vanligt.

Även om DVBD-vandringar sker utomhus så kan det vara svårt att säkerställa att Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer kan följas på alla vandringar.

Det har under våren visat sig att det finns ett väldigt stort intresse för aktiviteter ute i naturen, nu när många andra aktiviteter är inställda. En av riskerna är att det därför kan komma ovanligt många deltagare på vandringarna, vilket skulle göra det svårt att hålla ordentligt avstånd. Det kan även i mindre grupper vara svårt att förevisa växter på avstånd.

------------------------------------------------------------------------------------------

Atlas inventering/blomstervandring

För en framtida atlas över växternas utbredning i Sverige behöver vi i Jämtland öka kunskapen om vilka kärlväxter vi har inom landskapet. I atlasen kommer man att redovisa förekomst eller inte förekomst i en ruta om 10 x10 km. Vi behöver alltså ha minst en känd växtplats per ruta för att en växt ska anses finnas i den rutan. Landskapet Jämtland består av 450 st 10x10 km rutor.

Vi väljer att besöka ett 5x5 km kartblad inom 10x10 km-rutan, ofta det nedre vänstra kartbladet om det ser lovande ut.

Besök för artjakt i kartbladet i juni/juli med återbesök i juli/augusti.


2020 års 10x10 km rutor är: 17E2e (Klaxåsen), 18E4c (Svedjebodarna), 18G8a (Övsjön)

Som alltid väljs rutor med få registrerade arter sedan tidigare.


Information: Staffan Åström, 070-686 82 74, carex47@gmail.com samt Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43,

lars-ake.backstrom@live.se


--------------------------------------------------------------------------------------------

Floraväkteri

För att kunna bevara våra hotade växter krävs kunskap om var arten finns och om den ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter.


JÄBS samordnar floraväkteri inom Jämtlands län. Under sommaren besöker vi många växtplatser för hotade växter. Vi anpassar tidpunkt efter blomningstid, så exakt dag för besök hos en viss art varierar mellan olika år.


Hör av dig om du vill hjälpa till eller bara följa med någon av våra floraväktare.


Gemensamma resor:


Inga gemensamma resor 2020.


Vid träff för uppstart av årets floraväkteri bestäms mer detaljer.
Information: Staffan Åström, 070-686 82 74, carex47@gmail.com samt Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43,

lars-ake.backstrom@live.se


--------------------------------------------------------------------------------------------


Spontanutflykter
Förutom de utflykter som planeras i god tid, och publiceras här och i Rödbläran kommer utflykter och inventeringar att genomföras med kort varsel under barmarksperioden.
Meddela namn och e-post-adress till någon i styrelsen så får du en inbjudan ca en vecka innan utflykten. Spontanutflykter kommer även att publiceras här cirka en vecka innan.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Årets växt
Svenska Botaniska Föreningen utser varje år en växt eller en grupp av växter till Årets växt, som man vill rikta speciell uppmärksamhet mot.
2020 års växter är de de tre artena av balsaminer, släktet Impatiens, som räknas som vildväxande i Sverige: springkorn (Impatiens noli‐tangere), jättebalsamin (Impatiens glandulifera) och blekbalsamin (Impatiens parviflora).
Springkorn och jättebalsamin finns i Jämtland men saknar ännu fynd i Härjedalen, blekbalsamin finns närmast i Medelpad.

De tre är ettåriga örter med sambladiga blommor försedda med en sporre där nektar bildas. Frukten är en kapsel som öppnar sig explosivt vid beröring varvid kapselflikarna krullar ihop sig och fröna slungas ut. Släktnamnet Impatiens betyder ömtålig eller otålig och syftar på att örterna är sköra och lätt kan brytas eller på de ömtåliga kapslarna som exploderar när man rör vid dem.


Springkorn
Springkorn är den enda av balsaminerna som räknas som spontan i Sverige. Utbredningen är från Skåne upp till Norrbotten. Ovanlig i Norrlands inland, saknas i flera landskap och lappmarker.
Den växer på skuggiga, fuktiga, mullrika ställen, till exempel i raviner, vid bergrötter, i skogskärr eller längs åar och bäckar. Den upp till meterhöga örten bildar ofta stora bestånd, ibland utan att blomma. Växten är kal och har en saftig stjälk med uppsvällda leder. Bladen är strödda, tunna, äggrunda och är trubbigt sågade. Den blommar från juli till september. Blommorna hänger i små klasar på långa skaft från bladvecken. De är klargula, ofta med brunröda prickar, 3–4 cm långa, med en lång tillbakaböjd sporre.

Det vetenskapliga artnamnet noli-tangere kan översättas till ”rör mig ej” och syftar på den explosiva fröspridningen. Namnet springkorn kommer från tyskan och betyder ”hoppande frön”.Jättebalsamin
Jättebalsamin är aktivt införd till Sverige. Den kommer ursprungligen från västra Himalaya – Indien, Pakistan och Nepal. Frön skickades till Kew Gardens i England 1839. Den blev snabbt en populär trädgårdväxt och spreds snart vidare genom Europa. Den är relativt vanlig i stora delar av södra Sverige samt längs med Norrlandskusten, men är fortfarande ovanligare i Norrlands inland.
Jättebalsamin är en högväxt ört som oftast växer i stora bestånd. Den har purpurröda, rosa eller ibland vita blommor, och motsatta eller trefaldigt kransställda blad längs stjälken. Stjälkarna är grova och köttiga, ofta rödaktiga och kan bli upp till tre meter höga. Bladen är lansettlika och har sågade kanter, vid basen med skaftade körtlar. Det vetenskapliga artnamnet glandulifera kommer av latinets glandula och syftar på dessa körtlar.
Jättebalsamin blommar från juli till september. Blommorna hänger på tunna blomstjälkar i fåblommiga klasar. De enskilda blommorna är stora, tre till fyra centimeter långa, med ganska kort krökt sporre. Frukterna spricker upp explosionsartat vid beröring liksom hos de andra balsaminerna.


Jättebalsamin är en av de arter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till föreskrifter om hanteringsåtgärder för jätteloka och jättebalsamin i Sverige. Länsstyrelserna ska enligt detta förslag kartlägga förekomst, planera och prioritera åtgärder inom länet samt följa upp åtgärdernas effektivitet. Hanteringsåtgärder som vidtas inom Jämtlands län ska bestå av lämpliga åtgärder för utrotning av populationer av arterna. Utrotningsåtgärderna ska syfta till att fullständigt och permanent avlägsna hela populationen. Fastighetsägare har ett ansvar för invasiva främmande arter på den egna fastigheten, alltså en skyldighet att bekämpa arten i alla typer av miljöer.Blekbalsamin
Blekbalsamin är aktivt införd till Sverige. Den kommer ursprungligen från södra Sibirien, men har förvildats och spridit sig över hela Europa. I Sverige är den ganska vanlig från Skåne till Uppland och förekommer här och var upp längs Norrlandskusten.
Blekbalsamin är en ettårig lågväxt till medelstor ört med små blekgula upprätta blommor. Den växer ofta i stora bestånd på frisk till fuktig näringsrik mark, t.ex. i parker, på ruderatmark, i lövskogar, längs åstränder. Bladen är tunna, spetsigt äggformade med vasst sågade kanter, de sitter motsatta nertill och strödda upptill.
Blekbalsamin blommar från juli till september. Den blommar med 4-10 blekgula blommor i en klase. Blomman är bara 1-1,5 cm lång och har en rak sporre. Frukten är en kapsel som öppnar sig explosivt vid beröring.
Det vetenskapliga artnamnet parviflora betyder småblommig.Läs mer om årets växt i första numret av Rödbläran.
Vi kommer att vara extra noggranna att rapportera in fynd av springkorn och jättebalsamin när vi är ute i naturen under året.
Rapportera gärna dina egna fynd till Artportalen http://artportalen.se

Springkorn. Aspåsnäset.

Foto: Staffan Åström

Jättebalsamin. Fagervik.

Foto: Håkan Sundin

Blekbalsamin. Norrberge.

Foto: Håkan Sundin