Floraväkteri

Jämtlands Flora


Jämtlands Botaniska Sällskap (JÄBS)  Kontakt: brunkulla@jamtflora.se

Floraväktarna


Floraväktarna är en riksom-spännande verksamhet som samordnas nationellt av Svenska Botaniska Före- ningen. Arbetet går ut på att lokalisera, inventera och rapportera kärlväxtarter som omfattas av den nationella Rödlistan över hotade arter


De lokala botaniska före- ningarna har det regionala ansvaret och koordineringen i sina län.


Rapporteringen sker till ArtDatabankens rapport-system Artportalen.


Alla inkomna rapporter kan sedan analyseras av ArtData-banken för att ligga till grund för ge aktuell hotbild och en aktuell Rödlista.


JÄBS samordnar flora- väkteriet inom Jämtlands län.


Kontakta Staffan Åström eller Lars-Åke Bäckström för mer information. Kontaktuppgifter på sida Styrelsen.

Resultat av Floraväkteriet 2018

Sammanfattning av 2018 års insatser inom Jämtlands län.

Rödlistekategori, förkortning: CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad, VU=Sårbar, NT=Nära hotad, LC=Ej hotad, NE=Ej bedömd.

Boktips

Föreningen har kommit över ett antal exemplar av boken Lär känna våra sällsynta fjällväxter som i vackra bilder och noggranna beskrivningar berättar om de rödlistade växterna i våra svenska fjäll. Du kan köpa boken för endast 60 kr av oss. Kontakta Lars-Åke, mobil: 070-380 33 43, e-post: lars-ake.backstrom@live.se

Först till kvarn!